Oralna kirurgija

Oralna kirurgija je specijalistička grana dentalne medicine kod koje su najčešći zahvati vađenje zubi (komplicirano ili jednostavno), kao i uklanjanje impaktiranih i retiniranih zubi (najčešće umnjaci), odstranjivanje patoloških dijelova zuba, kosti i mekih tkiva, kao što su cistektomija (cista), apikotomija (vrh korijena zuba). Isto tako može se postupcima u kirurgiji nadograditi izgubljeno koštano tkivo i greben nastalo prilikom vađenja zuba ili sl., umjetnom ili autolognom kosti (augmentacija),nakon čega se najčešće ugrađuju implantati, koji su s u današnje vrijeme brzo napredovali i pomalo izdvojili u posebnu specijalističku granu kao spoj oralne kirurgije protetike i estetske stomatologije. Uslijed resorpcije kosti nakon vađenja zubi u bočnoj regiji gornje čeljusti, često dolazi do *spuštanja sinusa* a samim tim i nemogućnosti ugradnje implantata. Stoga je potrebno formirati novu kost u tom području tehnikom podizanja sinusa *sinuslift* i podložiti sinus u dovoljnoj mjeri koštanim granulama koje nakon cca. 6 mjeseci okoštavaju i omogućavaju dovoljnu debljinu za ugradnju implantata, ukoliko je debljina kosti ispod sinusa veća od 4 mm. istodobno sa sinusliftom i dodavanjem kosti može se ugraditi i implantat. U tom slučaju je vrijeme konačnog rezultata>nadogradnje i krunice< je nekoliko mjeseci kraće.